Support

Onze support afdeling

Waar u op kunt rekenen als u hulp nodig heeft

Snelle ondersteuning

Ons ondersteuningsteam staat voor u klaar, bij vragen, storingen of andere ongemakken proberen wij dezelfde dag het probleem nog op te lossen en (vaak binnen enkele uren)

Automatische updates

Onze servers voeren automatische updates uit aan WordPress installaties*

Ons informatiecentrum

Ons informatiecentrum staat vol met informatie over WordPress, over CPanel en andere hosting gerealiseerde vragen die betrekking hebben op onze diensten.

Contact

Neem contact met ons op

Gebruik het contactformulier om contact met ons op te nemen, of stuur een Whatsappje voor nog sneller antwoord!

social
email

Informatie

Bij vragen 
Nieuwbericht 12 April

Titel: Persbericht – Snelle reactie op hackpoging bij één van onze klanten

Inleiding:
Gisteren, 11 april, heeft er een hackpoging plaatsgevonden op de website van een van onze klanten. Wij willen open en transparant zijn over dit incident en informeren u graag over de genomen maatregelen en preventieve stappen die u zelf kunt nemen.

Het incident:
Op 11 april om 13:02 uur is er een hackpoging gesignaleerd op de website van een van onze klanten. De aanval is uitgevoerd vanuit een IP-adres in China, waarbij de aanvallers door middel van een onjuiste permissie van PHP-bestanden toegang hebben gekregen tot de webbestanden. Gelukkig is er geen toegang geweest tot de database van de betreffende site. Om 13:04 uur ontvingen wij een melding van ons systeem, en om 13:10 uur hebben we de site offline gehaald ter bescherming van de gegevens. Inmiddels is de site gecontroleerd, malware opgeschoond en weer in werking gezet.

Veiligheidsgaranties:
Al onze websites worden in aparte containers gehost. Dit betekent dat als één site wordt gehackt, alle andere sites normaal blijven functioneren zonder een verhoogd risico op een hack. Databases en e-mails worden ook afzonderlijk in containers gehost, waardoor het extra moeilijk is om toegang te krijgen tot klantgegevens of e-mails.

Preventieve maatregelen:
Wij vragen onze klanten om zelf in Plesk hun WordPress-installatie te beveiligen via het WordPress Toolkit en regelmatig back-ups te maken. Volg deze eenvoudige stappen:

 1. Log in op Plesk.
 2. Klik op ‘WordPress Toolkit’.
 3. Selecteer uw website en klik op ‘Beveiligen’.
 4. Maak regelmatig back-ups door op ‘Back-up beheren’ te klikken en een nieuwe back-
 5. up te starten.
 6. Daarnaast kunt u Imunify360 gebruiken om uw site te scannen op malware en de beveiliging te verbeteren. Wij hebben al onze klanten toegang gegeven tot deze betaalde extensie. Voor deze extensie hebben wij een licentie zodat onze klanten niet allemaal los een eigen licentie hoeven te kopen voor een malware scanner en extra beveiliging.Log in op Plesk.
 7. Ga naar het tabblad ‘Imunify360’.
 8. Klik op ‘Scan starten’ om uw site te controleren op malware.

Back-up garanties:
Onze systemen zijn zo ingericht dat er altijd back-ups beschikbaar zijn, ook op externe versleutelde systemen. Als we volledig gehackt zouden worden, kunnen we binnen 24 uur weer volledig operationeel zijn. De laatste back-up is altijd maximaal 24 uur oud!

Transparantie:
Hoewel dit een incidenteel geval is zonder hinder voor andere klanten, willen we het toch melden. Aanvalspogingen nemen toe en het is belangrijk om open en eerlijk te zijn en klanten bewust te maken van risico’s en preventieve stappen.

Vanaf 1 mei hebben we nieuwe voorwaarden op onze site, waarin duidelijk wordt beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan en welke beschermingsmaatregelen we nemen.

Conclusie:
Als bedrijf streven wij naar openheid en transparantie. We willen u geruststellen dat we er alles aan doen om de veiligheid van uw website te waarborgen en dat we snel en adequaat reageren op beveiligingsincidenten. Wij raden u aan om de hierboven genoemde preventieve stappen te volgen om uw site te beschermen en te zorgen voor een veilige online omgeving voor uzelf en uw klanten.

Voor vragen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Met vriendelijke groet,

JRS-ICT

contact@jrs-ict.com

Title: Press Release – Swift Response to Hacking Attempt on One of Our Clients’ Websites

Introduction:
Yesterday, April 11th, a hacking attempt occurred on the website of one of our clients. We want to be open and transparent about this incident and inform you about the measures taken and preventive steps you can take yourself.

The incident:
On April 11th at 1:02 PM, a hacking attempt was detected on the website of one of our clients. The attack was executed from an IP address in China, where the attackers gained access to the web files through an incorrect permission of PHP files. Fortunately, they did not gain access to the database of the site in question. At 1:04 PM, we received a notification from our system, and at 1:10 PM, we took the site offline to protect the data. The site has since been checked, malware has been cleaned, and it is now operational again.

Security guarantees:
All our websites are hosted in separate containers. This means that if one site is hacked, all other sites continue to function normally without an increased risk of being hacked. Databases and emails are also hosted separately in containers, making it more difficult to access customer data or emails.

Preventive measures:
We ask our clients to secure their WordPress installation in Plesk using the WordPress Toolkit and regularly create backups. Follow these simple steps:

1. Log in to Plesk.
2. Click on ‘WordPress Toolkit’.
3. Select your website and click on ‘Secure’.
4. Regularly create backups by clicking on ‘Manage Backup’ and starting a new backup.

Additionally, use Imunify360 to scan your site for malware and enhance security. We have provided access to this paid extension for all our clients. We have purchased a license for this extension so that our clients do not have to buy individual licenses for a malware scanner and additional security features.

 1. Log in to Plesk.
 2. Go to the ‘Imunify360’ tab.
 3. Click on ‘Start Scan’ to check your site for malware.

Backup guarantees:
Our systems are designed to always have backups available, including on external encrypted systems. If we were to be fully hacked, we could be fully operational again within 24 hours. The last backup is never more than 24 hours old!

Transparency:

Although this is an isolated case with no impact on other clients, we still want to report it. Attack attempts are increasing, and it is important to be open and honest, and to make clients aware of risks and preventive steps.

Starting May 1st, we will have new terms on our site, clearly describing how we handle personal data and the protective measures we take.

Conclusion:
As a company, we strive for openness and transparency. We want to assure you that we do everything in our power to ensure the security of your website and that we respond quickly and adequately to security incidents. We recommend that you follow the preventive steps mentioned above to protect your site and ensure a secure online environment for you and your customers.

For questions or more information, please feel free to contact us. Kind regards,

JRS-ICT

contact@jrs-ict.com